« دختران انتظار» – سید امین صداقتی نیا

سایت مردم استان (ک و ب)؛ « » – سید صداقتی نیا – هنرمند جوان هم استانی