در ایلات مرسوم بود که تاریخ های تولد ، مرگ و اهم حوادث گذشته را پشت صفحات قرآن مجید و یا در کتب یا دفترچه های یاد داشت و ضبط می کردند . و این کار غالباً به وسیله منشیان خانها و ملایان مکتب دار و گاهی افراد علاقه مند خانواد های ایل …

ashayer
سایت مردم استان (ک و ب):

در ایلات مرسوم بود که تاریخ های تولد ، مرگ و اهم حوادث گذشته را پشت صفحات قرآن مجید و یا در کتب یا دفترچه های یاد داشت و ضبط می کردند . و این کار غالباً به وسیله منشیان خانها و ملایان مکتب دار و گاهی افراد علاقه مند خانواد های ایلی انجام می گردید

 و عمل آنها صرفاً جنبه علاقه وتمایل شخصی داشت . همچنین پیشگویانی وجود داشتند که حوادث و وقایع آینده از جمله وقوع باران های سیل زا و تگرگ ، خشکسالی و قحطی را پیش بینی و پیش گویی می کردند . این افراد علاوه بر مطالعه کتابهای مربوط به پیش بینی اوضاع سال و تقویم ها از تجربیات موروثی خود سود جسته ، با حساب روزهای گرم یا وزش بادهای شدید تابستانی وضعیت روزهای بارانی وبرف و بورانی زمستان را پیش بینی می کردند و بار این گونه حساب پیش آمدهای سال آینده را نشان می دادند . به هر حال افراد عشایر با توجه به اینکه زندگی آنان بستگی به قهر و مهر طبیعت داشت تابع محض نظر این پیشگویان بودند .

فصول سال به وسیله پیرمردان و پیرزنان ایل صاحب تجربه محاسبه می شد و چله هر فصلی از جمله چله زمستان و چله تابستان و چهار چهارهای آخر زمستان که روزهای سرد بود و چهار چهارهای تابستان یا تغلی ( روزهای غلبه گرما ) و و سی و ششه ( سی و شش روزه ) آخر زمستان که آخرین باران سال است و طلوع ستاره سهیل (تشتر ) که نماینگر تغییر فصل تابستان و آمدن فصل پاییز بود معین می شد. تقویم و شمارش های فصل سال به گونه ای دیگری که شبیه تقویم هخامنشیان است محاسبه می شد و آن عبارت است از اسامی خاصی بود که به هر زمانی که از سال اطلاق می شد مانند :

فصل جو برون ( دروجو ) و یا کلاً غله بران .

فصل گندم برون ( درو گندم ).

فصل خیش کنون ( زراعت کنان گندم و جو )

فصل کلک کنون ( نشاء برنج ) تولک زنان هم گفته می شود .

فصل برنج برون ( درو برنج و برداشت آن )

نام بادهای موسمی باد چپ ( جنوب و هیرون ( شمال ) است که اولی گرم و دومی خنک و ملایم می باشد .

مطالب مفصل تر و جامع تر را در آینده در این وب سایت خواهیم نگاشت

ان شاء الله