مختصری از تاریخچه گسترش قلمرو ایل بویراحمد

سایت مردم استان ( ک و ب): سعید پرندوار:‌ سابقه بویراحمد در صفحات تاریخ ملی و محلی به قرن نه م ش برمی گردد . در اسناد و مدارک حکومت صفویه به وضوح نام بویراحمد یا بویری ب ه کار رفته است .قرائن و اسناد نشان م یدهد که بویراحمدی ها در دوران صفویه دارای […]

شاعری که همه ایلیاتی‌ها او را می‌شناسند

در میان شاعران ایرانی، فردوسی شناخته‌ترین شاعر در میان ایلیاتی هاست و شاهنامه تنها کتابی است که به وفور در عشایر یافت می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ

از پادشاهی بومی گیلویه و اینکه چگونه رم زمیگان را به دست گرفت و بر پادشاه روم شوریده است می‌‌نویسد : «مهرگان پسر روزبه پادشاه زمیگان است و آن رمی است که به رم کهگیلویه معروف شده و مهرگان پیش از گیلویه بوده و شآن و شوکتی از گیلویه بالاتر داشته است. پس از مهرگان برادرش سلمه به جای او نشست، ‌چون سنمه مرد آنجا را تصرف کرد و کارش به جایی رسید که این سرزمین را به نام او می‌‌خواندند – و با همدستی سران ایلات دیگر دست به کارهای زد که در پذیرش مردم بوده است

پیشینه تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد

‹‹ گیلو›› یکی از سران قوم لر و در محدوده جغرافیایی بین خوزستان، فارس، اصفهان امروزی بوده است که به دلیل کوهستانی بودن پس از مدتی این منطقه به کوه گیلویه معروف شده است.

تاریخ و تقویم عشایری

در ایلات مرسوم بود که تاریخ های تولد ، مرگ و اهم حوادث گذشته را پشت صفحات قرآن مجید و یا در کتب یا دفترچه های یاد داشت و ضبط می کردند . و این کار غالباً به وسیله منشیان خانها و ملایان مکتب دار و گاهی افراد علاقه مند خانواد های ایل …

صفحه 3 از 3 ... 123