دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج به پویش سه کلمه 《جمهوری، اسلامی، ایران 》 پیوستند