پیوستن به پویش به افتخار این سه کلمه “جمهوری اسلامی ایران” افزود :جمهوری اسلامی ایران در این ۴ دهه معنای دقیق این سه کلمه را با برگزاری انتخابات های گوناگون، با عمل به آرمان های اسلام اصیل محمدی و با حفظ تمامیت ارضی به منصه ظهور گذاشته است