آریا دیدآور نوجوان دهدشتی است که شب گذشته آنتن شبکه های خبری سراسر کشور با به سمت خود کشاند تا از پدیده فوتبال ایران در دهشت بگویند.

آریا دیدآورسایت مرم استان (ک و ب)؛ نوجوان دهدشتی است که شب گذشته آنتن شبکه های خبری سراسر کشور با به سمت خود کشاند تا از در دهشت بگویند.

آریا دیدآور ۹ ساله اهل است و معل درس هایش نیز تا کنون ۲۰ بوده.
دید آور ۱۰۰۰ رو پا  می زند.
حامد برادر آریا در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما اظهارکرد: آریا بدون در اختیار داشتن امکانات در خانه تمرین می کند.
وی ادامه داد: آریا جای برای تمرین ندارد و مسابقات نیز در این شهر برگزار نمی شود.