مقایسه افزایش قیمت‌ها در شش ۱۰۰ روز اول ۴ دولت هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد، ۱۰۰ روز اول دولت دوم هاشمی رکورددار گرانی است و ۱۰۰ روز اول دولت روحانی در جایگاه دوم به‌لحاظ افزایش قیمت‌ها قرار دارد.

روسای جمهورسایت مردم استان (ک و ب)؛ تصمیم روحانی برای ارائه گزارش ۱۰۰روزه از دولت بهانه‌ای شد تا مقایسه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در ۱۰۰ روز اول داشته باشیم. 

ازآن‌جایی که سختی دسترسی به آمارهای اقتصادی در ایران بر کسی پوشیده نیست و از طرفی گرانی یکی از مهمترین و ملموس‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای دولت‌ها و مردم به شمار می‌رود، سراغ تغییر قیمت‌ها رفتیم.

مقایسه تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس آمار بانک مرکزی، در فاصله ماههای تیر تا مهر سالهای ۷۲، ۷۶، ۸۰، ۸۴، ۸۸ و ۹۲ که تقریباً تمامی این دوره‌ها ۱۰۰ روز اول دولت‌ها را شامل می‌شود، نشان می‌دهد: بیشترین افزایش قیمت‌ها با رشد ۷٫۱ درصدی شاخص کل در ۱۰۰ روز اول دولت دوم هاشمی رفسنجانی رخ داده است و ۱۰۰ روز اول با رشد ۴درصدی شاخص کل در رتبه دوم به‌لحاظ افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، کمترین رشد شاخص کل در ۱۰۰ روز اول دولت اول احمدی‌نژاد به‌میزان یک درصد و دولت دوم احمدی‌نژاد به میزان ۱٫۵ درصد رخ داده است.

افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۰۰ روز اول دولت اول خاتمی ۲٫۳ درصد و دولت دوم خاتمی ۱٫۷ درصد بوده است.

جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شش ۱۰۰ روز اول ۴ دولت

نام دولت و سال آغاز فعالیت شاخص قیمت در تیرماه شاخص قیمت در مهرماه درصد تغییر شاخص در ۱۰۰ روز
دولت دوم هاشمی-سال ۷۲ ۴٫۲ ۴٫۵ ۷٫۱
دولت اول خاتمی- سال ۷۶ ۱۲٫۷ ۱۳ ۲٫۳
دولت دوم خاتمی-سال ۸۰ ۲۲٫۸ ۲۳٫۲ ۱٫۷
دولت اول احمدی نژاد- سال ۸۴ ۳۹ ۳۹٫۴ ۱
دولت دوم احمدی نژاد – سال ۸۸ ۷۲٫۲ ۷۳٫۳ ۱٫۵
دولت اول روحانی- سال ۹۲ ۱۷۱٫۷ ۱۷۸٫۷ ۴

منبع: تسنیم