معاون برنامه ریزی استاندار شورای برنامه ریزی و توسعه را عالی ترین شورا و محل تصمیم سازی برای استان دانست و گفت: روند برگزاری کارگروههای ۱۰ گانه این شورا نیاز به بازنگری دارد.


معاون برنامه ریزی استاندار شورای برنامه ریزی و توسعه را عالی ترین شورا و محل تصمیم سازی برای استان دانست و گفت: روند برگزاری کارگروههای ۱۰ گانه این شورا نیاز به بازنگری دارد.

علی حسن نوروزی با بیان این مطلب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نحوه حضور اعضا در شورا و کارگروهها را به عنوان اولین مورد نیاز به بازنگری عنوان کرد و گفت: لازم است که در همه نشست ها مدیران حضور یابند و فعالانه و با مطالعه به نشستها بیایند.

وی حضور در جلسات را ناشی از تعهدات مسئولیتی دانست و گفت: مدیران متناسب با شرح وظایف خود عمل کنند .

نوروزی شرح وظایف کارگروهها را وسیع و درراستای توسعه استان ذکر کرد و گفت: دستو کار نشست کارگروهها متناسب با شرح همه وظایف باشد و برخی از رسالتها نادیده گرفته نشود.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه تأکید کرد: دبیران کارگروهها هر سه ماه یکبار گزارش کارگروه خود را در چند محور ارزیابی حضور اعضا، تطابق مصوبات با شرح وظایف ، پیگیری مصوبات و نحوه اجرایی شدن آنها به شورا ارایه دهند.

محمدیان-۴۲


منبع : سایت