فیلم مستند « حرمت شکنان» باز خوانی وقایع عاشورای ۸۸ و حرمت شکنی فتنه گران

سایت مردم استان (ک و ب): مشاهده و دریافت فیلم مستند « حرمت شکنن» مربوط به وقایع عاشورای سال ۸۸ و حرمت شکنی