دوش – اسحاق آقایی

سایت مردم استان (ک و ب)؛ – عنوان عکس جدیدی از عکاس معروف هم استانی است.