عاشورای یاسوج در سال ۱۳۷۵ – اسحاق آقایی

سایت مرم استان (ک  و ب)؛ عکس « در سال ۱۳۷۵» از عکاس خوش ذوق ،