استاندار محترم می توانند با بررسی و توجه ویژه به این موضوع در جهت توسعه این شهرستان نوپا گامی مهم براورد و به تصویری که مردم از ایشان دارند جامعه عمل بپوشانند