ددر (دختر)ایلی مو نمک گیرتم / کشته ی او تاوه و تش تیرتم // بندم بهسیدی و بندیرتم / کنج دلم جاته اگر دیرتم

عکس های داوود ایزدپناهسایت مردم استان (ک و ب) : شعر از فهلیانی شاعر بومی سرای استان

 

طهر یکی چونه ی گرد خمیر

 

                    خنده ی گل گل که و کردم اسیر

 

                                                     باغل بون و بلیل بامنیر

 

                                                                   سرحد عشق منه تا گرمسیر

 

                                                                                          چهچه ی بلبل سر لو چه چنار

 

                                                                                                            نیله وته سی دل عاشق قرار

 

 

ایلی مو نمک گیرتم

 

                 کشته ی او تاوه و تش تیرتم

 

                                       بندم بهسیدی و بندیرتم

 

                                                            کنج دلم جاته اگر دیرتم

 

                                                                             نونمه بی خرس تیت نم نزم

 

                                                                                                  ششپر عشقه ور گردم مزن

 

 

حرفلت انگار یه دنیا نمک

 

                                نیده و نیبینه وتهرت فلک

 

                                                                 زر کلخونگ تو که بهسم دفک

 

                                                                                                         دل مو وزر پایلت ابی الک

 

حال مو بی حال تو فرق ایکنه

 

                        من دل مو غم تش وبرق ایکنه

 

                                            هرکه ره من حال و حال ایروه

 

                                                                   طهر یه باهنده و بال ایروه

 

                                                                                      ایروه اوجی که خیال ایروه

 

                                                                                                        شو سر جی پی تیه کال ایروه

 

 

بال مو ورکهسه ی بالم تنی

 

                                      ددر ایلی تیه کالم تنی

 

                                                                      دار شکیلت چقذر دلکشه

 

                                                                                                            دل اگه مهمون تو وابو خشه

*****

لویل سرخت مث چاله ی تشه

تشت عسل نونه ی گنج مشه

بونه مگه کاوه ی عشقت برشت

دل مو سر او تاوه ی عشقت برشت

ای گل هفت زرده قرار دلم

ای همه ی دار و ندار دلم

خهک کف پات مزار دلم

بی تو رو ورنیگر کار دلم

بی تو نیبو که لویی تر کنم

بی تو نیبو من قفسی سر کنم

نیسی و من سر مو هوای جز هوات

تی لویلت دون حتاق نبات

دور که بیو تا که بیافتم و پات

کل بزه تا خوب بپیچه صدات

تا دلم ابوهه و تمدار تو

هر نفس ابم صدقی دار تو

انودو و دریا تو بیو دل بزن

ورس و دو تا رک و زر چل بزن

کل بزه کل هردقه صد کل شلال

تا نره چشمه و منی گردنه زر سوال

تا که فلک بو بوره زنده هم

ویچی یکی عاشق باهنده هه

ویچه یکی هه که گپش نرم بو

من دل سرما نفسش گرم بو

من تیلش هرچه بخی شرم بو

خوش سر کوه عکس و من برم بو

جیجه ی لهری نه بها وش بده

دشت بلیدونه صفا وش بده

بید تو سایه دل مجنونمه

سیل تو غالین سلمونمه

خنده ی تو دینم و ایمونمه

اخم تو ام اجل جونمه

اخمته وا کن که مو وامونده یم

تیله ی بنگشت و در رونده یم

زلف تو پل بهسه وری جوی مو

پیین باغ تنه سر دوی مو

بهسه ی زر دار تو هیلوی مو

دل مکه وی باغ پرستوی مو

باغ بدون تو بیابونه ی

حونه ی دل بی تو چه ویرونه ی

نی تو کیه ای که ای همه ناز ایکنی

ای همه هی راز و نیاز ایکنی

قصه ی زلفلت دراز ایکنی

هی تیت ایبندی و واز ایکنی

سر دل دیونه یه گندی ایزنی

زلفت من مازه گرند ایزنی

مشک او ایرزه و زر چل منش

حرف دل غیره و من دل منش

سرتیلم پا بنه سر گل منش

دل مو نه هفت سنگه وجی کل منش

نذری عشق تیته جون مو

از کره در تا چم لمبون مو

ناز تیل کال تو بی لمبره

لویل تو لویل پیغمبره

لذت هر کوگ و اوازشه

باز قشنگیش و پروازشه

عشق یه مهتر و صدای سازشه

باغ و منه فکر گله نارشه

مرغ خوش اواز منی نازلی

باغ گل ناز منی نازلی

زلفل تو ام به خدا کافرن

رهگذر و رهنه ویک دربرن

بنده ی سرزلف تونم تا ابد

بی تو نگفتی چه کنم تا ابد

لم بده وم لم؛ لم عشقت خشه

ددر ایلی غم عشقت خشه

پا و قدم محکم عشقت خشه

نم نمک شونم عشقت خشه

ایرمه دیواره ی زندون غم

شونم عشق تو که ایشینه وم

ای تو که افتاس و چنگت دلم

ای صدقه ی دار قشنگت دلم

کوگ در مهس ملنگ دلم

هم نفس او دل تنگ دلم

دل مو خو دل نی یه گلوله ی تشه

دم تیلت بو چه حالش خشه

خشتنم ایبی که خدا پا بده

بهره ی همسانه و همسا بده

مال و خانی و خدادابده

دل منه گوشی دل تو جا بده

تا که بسا جون بگرم من دلت

تا سر و سامون بگرم من دلت

روم تو وابیدمه تورم مکن

دم زده ی قاب کلورم مکن

هی تیته زر مده کورم مکن

تی مو نره زنده و گورم مکن

دامن تو باغ سراسر گله

حیفم ایا باغ تو بی بلبله

نیزنه برنو مثت اصلا کلی

ناز شکیلی چقذر کاملی

سی دل طیفون زده چی ساحلی

عشق تو دریایه تو دریا دلی

غیره خدا نیتره کیلت کنه

شرمش ایا ماه که سیلت کنه

کل ومنی کهله شلال ایزنی

بی تیل کال شکال ایزنی

من سر هر گردنه بال ایزنی

شعر منه ایخونی و فال ایزنی

شعر مو چی گردنه پر پیچ نی

شعر مو جز وصف تیت هیچ نی

بی تو دلم جفته د تاکش مکن

غله ی دل سوزه کلاکش مکن

اوشم او نیده ی کاکش مکن

غیره منی گردنه خاکش مکن

تا که نوابوهه یدو گنده خر

تا که مث خوت قد بکشه من کمر

بهزه شکالی نفسم سر جدت

دک بزه تا مم برسم سر حدت

چی گل هفت زرده ی من سینه ای

تشک خش روزی و بی کینه ای

هم نفس سوزی و باوینه ای

ویچه مو ایمیرم اگر زی نی ای

پی چه تلی خل و من سر کنم

نیشهه دیریته تحمل کنم

دیر تو بیدن یه دقش سالیه

حا مو الانه عجب حالیه

به چه شراب تیلت عالیه

پر که پیاله ی دلمه خالیه

دردم و درمون مو هم تی تنه

که و کمر تشنه ی هی هی تنه

کوگ دری کرده ورنداز تو

گردنه ناز ایکنه بی ناز تو

دار بن ایرقصه و بی ناز تو

فاش نیبوهه وبن راز تو

تاج سر هر کمره خهک پات

جون مو جون ایده و هر دل صدات

هر طرفی پر بکشی بات ایام

جاته نوردار سر جات ایام

وابم اگر خاک کف پات ایام

ددر ایلی مو و دیندات ایام

ول بکنت نیسم و پر نیکشم

بی تو نیبوهه نفس نیکشم

بین دوتا دل به خدا پل تونی

جون دلی چهچه ی بلبل تونی

شور شرابی بزنه غل تونی

شعر مو گل کرده ولی گل تانی

گندم دم باده تو بافه ایکنی

باغ و بیابونه کلافه ایکنی

روز تنه ایبینه و سرحال ایا

سر تو کمر ایکشه ومن بال ایا

کوگ و گل زینه و زر مال ایا

رستم دل وا چقه و شال ایا

دامن تو داره چه اندازه چین

گرد تو کی ایکنه گردافرین

رنگ گل الخلکت یاسیه

خرس تیل کال تو الماسیه

هرچه کلو دیدمه وسواسیه

دلمو تنه ایخاسه نگی یاسیه

گردنمم ار بره حرفم ینه

دل مو وهرجا بروی تی تنه

دشت دریلا دودلم نیکنه

عشوه ی لیلا دودلم نیکنه

زلف زلیخا دودلم نیکنه

هر قدو بالا دودلم نیکنه

شک و دلم نی یه سر سیزنی

دل مو بجز تی دل تو جی د نی

سیچه بگم ایگره یا نیگره

مث مو کلو ویچه د پا نیگره

گپ و منی دلمو د جا نیگره

جی تونه من دلمو خدا نیگره

خوت بلدی گل سروته حرفمی

خرمن اوریشم زر برفمی

گردنه ی عشق سراگردم

دهس خدا ویچه و زر بردمه

تیر دولغده ای و تیت خردمه

بوسه ی من لوت دوای دردمه

گرمی افتو کسلم نیکنه

شور کلویی دو دلم نیکنه

من قد که ساز و نوامی تو د

من قفس سینه صدامی تو د

هر طرف ایرم خو نهامی تو د

دونه خدا خوش که خدامی تو د

ول نکنی جون مو مجنونته

قمری بی بال غزل خونته

خار تونم خار چویلم نکن

دمزده ی ارو ودیلم نکن

خم کف چیلم کف چیلم نکن

خوشه ی انگور من دهستم

آدم و عالم بلدن مهستم

بی تو د نیخم سر اشکن برم

سی بلی و بادم و سی بن برم

یا بزنم بشکن و بشکن برم

مال وخو بو و وشوکن برم

شوکن شویی خشه که بی تو بم

خهک سر ری پی تو بم

زیر تغرست چقه خیسم هنی

تر یشوام پاک چلیسم هنی

مردنی ابیدمه جونم بده

معجزه ی عشقه نشونم بده

مرغ دلم گسنه ی دونم بده

تا نخورم گرگ پرونم بده

محض خدا یقذه دل دل مکن

دلم منی گردنیل ول نکن

دل مو منی گردنه وابی خمار

من دل مو دهس وریاری ورار

ددر مینا وسر سردیار

سی مو شرابی و کله سه بیار

ولم بیار ولم  همو زرگلی

هم وکه ایچسپه قد خر گلی

تا که یه مشکیشه وسر ورکشم

وام وباهنه و پر ورکشم

نبده و من که و کمر ورکشم

لش غمه قد تیر کپر ورکشم

تا که منی گردنه لت لو برم

سایه و سایه تو ومنی که برم

تا غم دنیانه نپینم و هیچ

که غمه واپرت کنم بی کلیچ

سیر و منی گردنیل پیچ پیچ

کل بزنم هیچ نوابم کریچ

تا بورم بهره و بهره ای تیت

تا کله مهس ابم و تهر تیت

تا یکی ابوهه بسا سایمون

من سر بلبرم ورا وایمون

چشمه و گل وابن وهمسایمون

جانزنه عشق هف اش سالمون

تا نزنه تیشه یه زخمینه و که

تا د نوابوهه یه عاشق ستوه

جیجه و هیجا همه جی نگو

تا د یه عاشق و جدایی نگو

گل و یه که رهنه بپایی نگو

کفر خدا دل د خدایی نگو

دار بلینه صب گه جم بدن

قدر تلاشت و تو بایم بدن

سیچه یه پازن و پخی رم کنه

زر بنیو گل نتره چی دم کنه

تا که بسا چشمه گلی کم کنه

غوچ کهی ورسه و شم نم کنه

سخته دلی سوزه بلال وانبو

جیجه ی بلبل بو و دالی نبو