سوال اینجاست با خالی شدن روستاها از سکنه و مهاحرت به سوی جاذبه های کاذب زندگی شهر نشینی آی امی توان افق روشنی برای روستاها وحتی اقتصاد شهرستان دید ؟!جالب اینکه همان کارمندانی که به برخی از شهرها همچون بهبهان و..مهاحرت می نمایند محل کار آنها در همان روستایی است که زندگی می کنند ؟!

سایت مردم استان (ک و ب) – : شهرستان دارای۲۰۱ روستا می باشد که از این تعداد ۱۷۲روستا دارای سکنه دائمی هستند .شهرلیکک مرکز شهرستان دارای (بیست)۲۰هزار نفر جمعیت می باشد .این شهرستان در جنوب غربی استان ودورترین شهرستان استان از مرکز استان است .شهر جوان در سال ۱۳۷۹به شهر تبدیل شد

شهرستان بهمئی در سال ۱۳۸۳به شهرستان تبدیل گردید .در دوره ای که د رروستاها امکانات رفاهی همچون آب –برق- تلفن –جاده خاکی وآسفالته –و…نبود .شاهد سیر مهاجرت روستائیان به شهر نبودیم .با آمدن امکانات رفاهی به متاسفانه به تدریج سیر صعودی مهاجرت روستائیان به شهر هر روز بیشتر از دیروز اوج گرفت .

شهرشدن شهر لیکک به لحاظ امکانات اداری و همچنین شهرستان شدن بهمئی بر سیر صعودی مهاجرت افزوده است .بطوریکه در سال ۷۵جمعیت شهر لیکک ۲۷۰۰نفر بوده ودر سال ۷۹به ۷هزار نفر افزایش پیدا نموده است .همچنین در سال ۸۵جمعیت شهر لیکک براساس آخرین سرشماری در آن موقع به ۱۳هزار نفر بالغ گردید .این سیر صعودی مهاجرت چنان ادامه پیدا کرد که در حال حاضر جمعیت شهر لیکک به ۲۰(بیست)هزار نفر رسیده است .

هجوم بدون برنامه بسیاری از روستائیان به شهر لیکک و عدم توان دولت جهت پاسخگویی به مطالبات باعث مشکلاتی برای هم شهروندان شده وهم دولت ؟! متاسفانه براساس بررسی موجود در حال حاضر جمعیت برخی از روستاها که دارای ۸۰خانوار بودند.تنها به ۱۰خانوار کاهش یافت ؟! برخی هم از سکنه شدند ؟!

متاسفانه در دوره ای که بیشتر اقتصاد دنیا براساس تولیدات کشارزی و دامداری وصنایع دستی می چرخد .رها کردن روستاها وخالی شدن آنها از سکنه برای آینده کشاورزی این شهرستان خطر ناک وباعث ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد ومعیشت مدم می شود .خالی شدن روستاها از جوانان جویای کار وسپردن روستاها به دست مردان پیری که زندگی آنها طولانی نخواهد بود پیامدهای زیادی دارد.البته در این بین مسئولین هم مقصرند زیرا برخی ازروستاهایی که توان توسعه در بخش دامداری وکشاورزی دارند به آنها توجه چندانی نشد ؟!

سوال اینجاست با خالی شدن روستاها از سکنه و مهاحرت به سوی جاذبه های کاذب زندگی شهر نشینی آی امی توان افق روشنی برای روستاها وحتی اقتصاد شهرستان دید ؟!جالب اینکه همان کارمندانی که به برخی از شهرها همچون بهبهان و..مهاحرت می نمایند محل کار آنها در همان روستایی است که زندگی می کنند ؟!

وراحت طلبی وجاذبه های کاذب زندگی شهری پاشنه آشیل مهاجرت روستائیان به شهر و تبدیل نمودن افراد به مصرفگرایی محض در جامعه شده است .که حتی بیکاری قشر جوان باعث ناهنجاری های دیگر در شهرها شده شده است؟!

جالب اینجاست امروز بایکی از دامدارانی که گوسفندهای خود رافروخته سوال نمودم حالا که دامها را فروختی در شهر چه شغلی داری ؟! به صورت شفاف گفت هیچی ؟! ۴فرزند هم بیکار دارم دونفر لیسانس و دونفر هم فوق دیپلم ؟!

متاسفانه دردوره ای که تقاضا برای گوشت –شیر –پشم –ماست –دوغ و..زیاد است رها کردن زندگی دامداری وکشاورزی بدترین تصمیم ممکن می باشد ؟! البته این موضوع فقط مختص به شهرستان بهمئی نیست ؟! اقتصاد کشور دارد تهدید جدی می شود ؟!به نظر می رسد عامل مهم در افزایش تورم همین رها کردن زندگی کشاورزی ودامداری است ؟!

بسیاری از جوانان ما راحت طلب شدند ؟!با یک حساب سرانگشتی در هر خانوار۴نفره ۴۰۰هزار تومان در سال فقط سبزی مصرف می شود . اگر بقیه محصوالات مصرفی اضافه شوند .رقم بسیار بالایی است ؟! ( مصرف گوجه فرنگی –بادمجان و…) اگر مصرف گوشت –کره –پنیر –ماست –دوغ و.. را اضافه نماییم .مشخص می شود زندگی دامداری وکشاورزی وصنایع دستی بسیار در آمد زاست و درآمد آن برای یک نفر برابر با حقوق چندین کارمند دولت است ؟!

پیشنهاد :

۱-نگاه ویژه مسئولین به روستاها

۲-فرهنگ سازی و تشکیل کارگاههای آموزشی جهت پیامدهای مهاجرت بی رویه

۳-دادن مشوقهایی به روستائیان از جمله دادن وام های کم بهره جهت سروسامان دادن زندگی کشاورزی ودامداری

۴-دادن امکانات گاز به روستاها

۵- گسترش صنایع دستی