با حکم رئیس سازمان مالیاتی کشور، دکتر نادر جنتی به عنوان معاون پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مالیاتی کشور منصوب شد.