در نشست صمیمی اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج با سرپرست دانشگاه که شب گذشته برگزار شد،حرمت شکنی‌هایی صورت گرفت.

( ک و ب)؛ نشست اعضای هیات علمی با سرپرست دانشگاه، شب گذشته در سالن شهید چمران این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی سرپرست دانشگاه همراه بود، حرمت شکنی هایی نسبت به ماه صورت گرفت.

شنیده ها حاکی است با وجود تذکر یکی از اعضای هیات علمی در جلسه نسبت به کف و دست و شادی حاضرین، متاسفانه این روند ادامه پیدا کرد و با کف و دست و شادی از سخنان سرپرست دانشگاه استقبال شد.