گروهی در دوره مدیریت جدید دانشگاه یاسوج، حاشیه امنی برای قانون شکنی های خود در این دانشگاه پیدا کرده اند که …

سایت مردم استان (ک و ب) – ؛ همزمان با آغاز دور جدید مدیریت در ، شاهد برخی رفتارهای غیر علمی و غیر دانشگاهی در این محیط بوده ایم که متاسفانه با سکوت مدیریت جدید و سرپرست دانشگاه مواجه شده است.

هر چند سرپرست دانشگاه یاسوج شاید از این اقدامات بی اطلاع بوده و یا هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها نداشته باشد؛ اما عذر بدتر از گناه است که مدیر یک مجموعه نا آگاه از حوزه مدیریتش بوده و نتواند جلو وقوع و یا لااقل تکرار برخی اتفاقات در حوزه زیر دستش را بگیرد.

هر چند هنوز مدت زیادی از مدیریت جدید بر دانشگاه یاسوج نگذشت اما اتفاقات ناخوش آیندی سعی در ایجاد حاشیه هایی برای این محیط علمی و دانشگاهی می کند که تا کنون واکنش صریحی از تیم مدیریتی جدید مشاهده نشد.

برگزاری برنامه ۱۶ آذر و حضور نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس و همچنین مناظره ۱۸ آذر بین ستار و محمد علی ، این حاشیه ها را برجسته تر کرد و قلم نگارنده را به نوشتن از این موضوع راغب تر.

چند روز بعد از نشستن مدیر جدید دانشگاه بر کرسی ریاست، عده ای تحت لوای مدیریت جدید  اقدام به انتشار غیر قانونی و غیر اخلاقی مکاتبات سرپرست دانشگاه با گروه ها و همچنین انتشار مشخصات علمی و شناسنامه ای افرادی که برای بورسیه تحصیلی انتخاب شده بودند، ر رسانه های استان بودیم.

 

هر چند این اقدام توسط نهاد های نظارتی و امنیتی استان جمع شد اما هیچ گونه واکنشی در رد و یا تایید آن توسط سرپرست و حوزه ریاست انشگاه یاسوج نبوده ایم.

سرپرست دانشگاه که می توان گفت از این اقدام بی اطلاع بوده و رغبتی به انجام این کار نداشت، با سکوت خود راه را برای بی قانونی ها و ساختار شکنی در دانشگاه توسط اطرافیان، نزدیکان و دیگر افراد باز گذاشت.

انتشار شب نامه و بازگشت شب نامه نویسی در آستانه ۱۶ آذر یکی دیگر از اقداماتی بود که طی مدت اخیر اتفاق افتاد و با سکوت مطلق مسئولین این دانشگاه مواجه شد.

گذشته از سایر موارد ریز و درشتی که باعث شد در دانشگاه یاسوج راحت تر از گذشته صورت گیرد، اتفاقات ۱۶ و ۱۸ آذر امسال بود که نشان دهنده اوج ساختار شکنی توسط ساختار شکنان و سکوت مداوم مسئولین دانشگاه است.

قانون شکنی در دانشگاه یاسوجدر روز ۱۶ آذر، نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، پس از دوسال به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به دانشگاه امد تا بی پرده پاسخگوی سوالات دانشجویان باشد.

اما در این مراسم شاهد حضور طایفه ای و جناحی غیردانشجویان در سالن دانشگاه و بر هم زدن مراسم بودیم.

بنا بر این بود که به جز دانشجویان هیچ کس اجازه ورود به این مراسم را نداشته باشد اما بیش از اینکه دانشجویان بتوانند از این مراسم بهره ببرند، حامیان سیاسی و طایفه ای سخنران جلسه بهره برداری کردند.

این افراد در سکوت و سکون مسئولین دانشگاه یاسوج، دانشجویان برگزار کننده برنامه و مجریان نظم روز دانشجو را تهدید به کتک کاری و موارد دیگری کردند که در این نوشته نمی گنجد.

این غیر دانشجویان با به هم ریختن فضای دانشگاه، عده از دانشجویان را نیز باخود همراه و همساز کرده و چندین بار اقدام به اغتشاش و کتک کاری در مراسم کردند.

و اندیشه بسیجی، اغتشاش در مراسم، تهدید دانشجویان برگزار کننده و غیره از مهم ترین مواردی بود که در این مراسم اتفاق افتاد.

متاسفانه و تا جایی که خبرنگار این خبرگزاری مطلع است نه تنها شاهد برخور قاطعی از سوی مسئولین دانشگاه با این قانونی شکنان نبوده ایم بلکه دو نفر از دانشجویانی که در کمال آرامش پشت تریبون رفته و سوالات و مطالبات خود را از نماینده پرسیدند، مورد بازخواست مسئولین دانشگاه یاسوج قرار گرفتند.

 

هر چند سرپرست دانشگاه یاسوج در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری اتفاقات ۱۶ آذر دانشگاه را مور انتقاد قرار داد و کار هر دو گروه دانشجویی را زیبنده فضای دانشگاه ندانست اما انتظار بیشتری از مدیر دانشگاه برای حاکم کرن آرامش در فضای دانشگاه می رود.

تدام دانشگاه در برابر بی قانونی ها در دانشگاه در روز ۱۸ آذر نیز به وضوح خودنمای کرد.

در مراسم مناظره ستار هدایتخواه و محمد علی وکیلی که با موضوع مبانی اصلاح طلبی و اصولگرایی توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یاسوج برگزار شد نیز شاهد حضور طایفه ای و جناحی حامیان دو طرف مناظره بودیم.

بی نظمی و هو و جنجال همزمان با آغاز سخنان ستار هدایتخواه، درگیری و اغتشاش، بر هم زدن جلسه، امدن روی سن و قطع سخنان هدایتخواه و غیره از جمله اقداماتی بود که در این مراسم با سکوت مطلق مسئولین دانشگاه مواجه بود و زمینه را برای آشوب و بلوای بیشتر فراهم می کرد.

سرپرست دانشگاه که سکوت مطلق در این مراسم را اختیار کره بود، هنگامی که درگیری ها و اغتشاشات به اوج خود رسید در حاشیه گروهی از سالن خارج شد تا محمد علی وکیلی به عنوان یک طرف مناظره به پا خاسته و حامیان و هم فکرانش را به سکوت و آرامش فراخواند.

اما این فراخوانی وکیلی نیز نتوانست قانون شکنی و اغتشاش را آرام کند و هر گاه هدایتخواه لب به سخن می گشود هجمه گروهی به سمت سن شروع می شد و مانع ایراد سخن توسط طرف دوم مناظره می شدند.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج که دربرنامه های اخیر، اعضای تشکلش مورد تهدید، بی احترامی و برخورد فیزیکی قرار گرفتند از شیوع این روند در دانشگاه اظهار نگرانی کرد و از مسئولین خواستار برخورد قاطع با قانون شکنان شد.

گفت: گروهی در دوره مدیریت جدید دانشگاه برای خودشان حاشیه امنی دیده و دست به هربی قانونی که دوست دارند می زنند.

وی افزود: همین افرادی که در مناظره آقایان هدایت خواه و وکیلی، ناآرامی به وجود آوردند در جلسه روز ۱۶ آذر دانشگاه یاسوج هم ایجاد بی نظمی و بی قانونی کردند که لازم است مسئولان دانشگاه یاسوج  با این گروه که توهم حاشیه امنی در مدیریت آن ها برای خود دارند قاطعانه برخوردکرده و اجازه ندهند آن ها هم چنان در محیط دانشگاه بی نظمی ایجاد کنند.

هاشمی ادامه داد: این افراد مشخص در دوره مدیریت قبلی در خانه های تیمی به تشکیل جلسات می پرداختند و جرأت این بی نظمی ها در دانشگاه را نداشتند اما در این دوره به راحتی دست به هر بی قانونی زده و کسی با آن ها برخورد نمی کند.