پوستر «جهان بدون جنگ» – اثر هنرمندهم استانی فرود عباسی

 

 

به امید جهان بدون جنگ - فرود عباسی

 

سایت مردم استان (ک وب):پوستر جدید ، هنرمند و گرافیست استان، با عنوان «» با شعار: به امید