گزارش تصویری از عزاداری مردم روستای « شیتاب» بخش « موگرمون» شهرستان لنده در تاسوعای حسینی

(ک و ب)؛ گزارش تصویری عزاداریمردم از بخش ر شب تاسوعای حسینی (ع)