نونی که چه اومه وسرم بای که ت رفتی / هر روز و هر شو بتــــرم بای که ت رفتی // رفتی دلمـــــــه عقلمه و هوشمه بردی /دیوونه و گیج و پکـــــرم بای که ت رفتی

محسن مظلومیسایت مردم استان (ک و ب): شعر« بای که ت رفتی »( وقتی که تو رفتی) – شعر از ساق

 
نونی که چه اومه وسرم بای که ت رفتی

هر روز و هر شو بتــــرم بای که ت رفتی

 

رفتی دلمـــــــه عقلمه و هوشمه بردی

دیوونه و گیج و پکـــــرم بای که ت رفتی

 

ورگرد عزیـــــــــزم بخدا سیت دکلم مــو

خل وابی یه پشت و کمرم بای که ت رفتی

 

سیــــــل کردنت و تپ تپ او خرس زلالت

دی داغ نها سر جـــگرم بای که ت رفتی

 

بای برق تیل عاشقت و مهس و ملوست

افتا یه تشی من کپــرم بای که ت رفتی

 

ایخوم که د هر شو بنشینم و بگــوم که

ای خل م تلم جل م برم بای که ت رفتی