دلشاد در ادامه تصریح کرد: این اعتبار پیش بینی شده به ۱۴۴ پروژه شهرستان تخصیص داده شد.

- روح اله پناهی : از پیش بینی اعتبار ۹۰میلیارد ریالی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش “عصردنا” از بهمئی حجت اله فرماندار بهمئی میزان اعتبارات این شهرستان را در سال ۹۳قربیب به ۹۰میلیارد ریال عنوان کرد.

دلشاد گفت: در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میزان اعتبارات ادارات شهرستان بررسی ومورد بحث قرار گرفت.

دلشاد گفت: ۴۰ میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و چهارصد هزارریال آن از محل اعبتارات دو درصد در آمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و مبلغ۴۰ میلیارد و سیصدو نود و پنج میلیون و چهارصد هزارریال دیگر از اعتبارات استانی در نظر گرفته شد.

دلشاد در ادامه تصریح کرد: این اعتبار پیش بینی شده به ۱۴۴ پروژه شهرستان تخصیص داده شد.

منبع : عصردنا