استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش عمده ای از اعتبارات بخش فرهنگ به صورت ملی توزیع می شوند و دستگاههای زیادی بودجه عمومی را به اسم ملی می گیرند که می بایست سهم استان را از آنها بگیریم.


استاندار گفت: بخش عمده ای از اعتبارات بخش فرهنگ به صورت ملی توزیع می شوند و دستگاههای زیادی بودجه عمومی را به اسم ملی می گیرند که می بایست سهم استان را از آنها بگیریم.

سید موسی خادمی با بیان این مطلب تأکید کرد: مدیران دستگاههای فرهنگی این منابع را که به بنیادها و موسسات با عناوین فرهنگی مختلف تخصیص می یابند، در پیوست ها و ردیفهای بودجه شناسایی کنند و سهم خود را بگیرند زیرا در این حوزه در سطح ملی ردیف های زیادی وجود دارند و چانه زنی هایشان را برای آنجا صرف کنند.

وی افزود: مدیران در استان به دنبال مسایل مالی نباشند ، اصل بودجه جای دیگری است و آنجا باید پیگیری شود.

درددانان حوزه اجتماعی و فرهنگی زیادند، درمان بلدها وارد عمل شوند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی استان، درد دانان زیادی هستند که همگی صاحب نظر هستند ، درمان بلدها به این حوزه وارد شوند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و اجرا می بایست با همدیگر مرتبط باشند و کار یک برنامه ریز و مجری در راستا و در ارتباط با هم باشد ، اظهار داشت: برنامه ریزان فرهنگی با توجه به محیط ، بودجه و در ارتباط با مدیریت استان ، امور فرهنگی را برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه کارگروه فرهنگی اجتماعی محل ورود تصمیمات کارشناسی شده ، مشخص،تئوریک و اجرایی است نه همایشی برای طوفان فکری ، افزود: یک جلسه دو ساعته باید محلی برای تصویب یا عدم تصویب و هماهنگی دستگاهها در امر اجرا باشد.

مدیران استانی، محلی فکر کنند

استاندار محلی فکر کردن در کار اجرایی استانی را یک اصل مهم تلقی کرد و گفت: در موضوعات و آسیبهای ملی ، در سطح ملی برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود و ما در این خصوص تابع برنامه های ملی هستیم.

خادمی با اظهار اینکه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان ، محلی فکر کند و تصمیم بگیرد، افزود: مسایل خاص استان در این کارگروه بررسی شود.

وی تأکید کرد: موضوعات فرهنگی ،مسایل و آسیبهای اجتماعی ، مشخص شود، توسط کمیته های کارگروه ، بررسی و کارشناسی شود ، مصوبه بگیرد و بعد در ادامه روند خود به کارگروه اجتماعی و فرهنگی جهت تصویب وارد شود.

وی افزود: شورای اجتماعی و فرهنگی یکی از کارگروههای شورای برنامه ریزی است که مجموعه مصوبات این کارگروه در حوزه اجتماع و فرهنگ در شورای برنامه ریزی استان نهایی می شود.

استاندار گفت: آسیبهای اجتماعی محلی به این کارگروه وارد و برای رفع آنها برنامه ریزی و تصمیم سازی شود.

وی معضل  رابطه بازی در استان را به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی استان ، مثال زد و خواستار بررسی این معضل و همچنین مشکلات این چنینی در کارگروه فرهنگی و اجتماعی شد.

محمدیان-۴۲


منبع : سایت