یاسوج۲۴: ظهر امروز نمایندگان بسیج دانشسجویی دانشگاه یاسوج با حضور دسته جمعی در محل ساختمان ریاست دانشگاه خواستار دیدار با رئیس دانشگاه شدند که در ابتدای امر از حضور آنها به محل دفتر ریاست ممانعت به عمل آمد.

بنا به گفته دانشجویان حاضر در محل ساختمان ریاست دانشگاه، بعد از پیگیری های به عمل آمده و مشخص شدن اینکه رئیس دانشگاه دردفتر خود حضور ندارد؛ تماس هایی که نمایندگان بسیج دانشجویی با وی داشتند قرار شد با دفتر وی جهت برگزاری جلسه ای با حضور تشکل های دانشجویی دانشگاه هماهنگی های لازم انجام شود.

لازم به ذکر است همین نظر ریاست دانشگاه نیز به گفته دانشجویان ابتدا به وسیله دفتر ریاست رو به سمت خاموشی و یا نادیده گرفتن و رد کردن دانشجویان پیش رفت که بعد از حضور چند ساعته دانشجویان و اصرار بر مطالبه گری خود نهایتا کار به سرانجام رسید.

همچنین صحبت های این جمع دانشجویی نشان می داد که مطالبه به حق آنها به جهت خفقان موجود در دانشگاه برای برگزاری برنامه ها و کارهای تشکیلاتی، وقایع ۱۶ آذر در این دانشگاه و بی پاسخ ماندن مطالبات دانشجویی و به خصوص نامه سرگشاده بسیج دانشجویی و بی پاسخ ماندن آن انجام گرفت.

در نهایت امر جلسه با تشکل ها به گفته دانشجویان مستقر در محل دفتر ریاست و بنا به قول دفتر ریاست دانشگاه در اواسط هفته آینده برگزار خواهد شد.

تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه یاسوج جلو دفتر ریاست تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه یاسوج جلو دفتر ریاست تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه یاسوج جلو دفتر ریاست تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه یاسوج جلو دفتر ریاست تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه یاسوج جلو دفتر ریاست