به گزارش سایت مردم ک و ب، طی حکمی از سوی شهردار یاسوج مسئول اداره بازرسی این شهرداری منصوب شد.

 فردوس درویش با حکم محمدعلی جاوید به عنوان مسئول اداره بازرسی این شهرداری منصوب شد.

درویش پیش از مسئول واحد حقوقی شهرداری یاسوج بود که با این حکم جایگزین عاملی شد.

در حکم دیگری صادق عاملی با حکم شهردار یاسوج به عنوان سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری یاسوج منصوب شد.

صادق عاملی با حکمی از سوی محمدعلی جاوید شهردار یاسوج به عنوان سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری یاسوج منصوب شد.

صادق عاملی تا پیش از مسئول اداره بازرسی شهرداری یاسوج بود.