به بهانه یک اعتراف

اعتراف بشیریه به چهاردهه ناکارآمدی دانش‌سیاسی‌مدرن در ایران، خواسته یا ناخواسته اتمام حجتی است بر همه کسانی که هنوز در شک و تردید به سر می‌برند.

اگر از علوم انسانی غافل شویم، در روز قیامت مواخذه خواهیم شد

معاون آموزشی بنیاد علمی- فرهنگی شهید مطهری علوم انسانی را چهارچوب نظام دانست و گفت: اگر از علوم انسانی غافل شویم، در روز قیامت مواخذه خواهیم شد.

اگر از علوم انسانی غافل شویم، در روز قیامت مواخذه خواهیم شد

معاون آموزشی بنیاد علمی- فرهنگی شهید مطهری علوم انسانی را چهارچوب نظام دانست و گفت: اگر از علوم انسانی غافل شویم، در روز قیامت مواخذه خواهیم شد.

ما و غرب،یک داستان ۵۰۰ساله

چگونه نظریه ای که در جهان بینی و انسان شناسی و معرفت شناسی غیر الهی شکل گرفته برای یک جامعه خدامحور قابل استفاده است؟
وقتی ما در اصول بنیادی شناخت با غرب متفاوت بلکه متضاد می اندیشیم،چگونه خود را با تولیدات فکری آنها اداره می کنیم؟

تکیدگی ژورنالیسم علمی

توان و علاقه کمتری برای پرداختن به مسائل علمی که به دو حوزه «برنامه های درباره علم» و «برنامه های علمی و مروج علم» تقسیم می شوند، وجود دارد.