مخدر های چهار نسل از انقلابیون؛ از «ابراهیم یزدی» تا «برجام»

آنها قوی ترین سنسورها را داشتند، هرگوشه ای از ایران که بوی بازماندگانِ نهضت آزادی می آمد، با کفن هایشان حاضر میشدند و نسلِ دوم را هم، که حیران و سردرگم بود، به دنبال خود می کشیدند.

تصاویر کهگیلویه وبویراحمد،دهه ۷۰ – حسن غفاری

تصاویری از استان کهگیلویه وبویراحمد در دهه ۷۰ – حسن غفاری