صدارت تزویر

همان هایی را می گویم که تابلوی آزادی و دموکراسی در دست داشتند تا افکار دیکتاتورمآبانه خویش را در پس آن پنهان کنند، در لغت نامه این افراد دموکراسی تا زمانی دموکراسی است که حافظ منافع شخصی باشد به نام “من”. اگر مردم باب میل “من” قدم برداشتند می شوند متمدن و روشنفکر و هرگاه اندکی زاویه گرفتند می شوند عقب مانده سیاسی!

واکاوی چرایی استفاده از تعبیر شیطان بزرگ توسط رهبران انقلاب اسلامی

افرادی که گشایش‌ها را در مذاکره و تعامل با آمریکا می‌دانند، عملکرد سراسر فریبکارانه و جنایتکارانه آمریکا را فراموش نکنند