مردم سیسخت و یاسوج، امروز شاهد بارش نخستین برف در سال جدید بوده اند …

۲۴: بارش غیر منتظره برف از ساعتی پیش در شهر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

در شهر یاسوج هم که از ساعتی پیش آغازشد دقایقی هم با همراه بود.

در حال حاضر ارتفاعات مشرف به شهر یاسوج با بارش نخستین برف پاییزی سفید پوش شده است.
مردم امروز شاهد اولین بارش رسمی رحمت الهی در سال جدید بوده اند.
برف پاییزی در یاسوج برف پاییزی در یاسوج برف پاییزی در یاسوج