شهر یاسوج با توجه به واقع شدن در تقاطع چهار استان بزرگ کشور وکریدور زمینی جنوب به شمال کشور و به لحاظ موقعیت سرزمینی (دارابودن بنیان های جغرافیایی مطلوب) قابلیت های اقتصادی زیادی برای سرمایه گذاری دارد، که مدیران شهری می توانند از این پتانسیل حداکثر استفاده را ببرند.

– چمران موسوی :  امروزه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، به یکی از الزامات زندگی شهری تبدیل شده است.

فضای شهر، فضای زندگی و متعلق به همه کسانی است که در آن حیات دارند. اگر شهروندان به این مساله آگاهی پیدا کنند و شهر را متعلق به خود بدانند، در آن صورت بحث مشارکت در اداره امور شهری، به یکی از الزامات زندگی شهری تبدیل خواهد شد. مشارکت در همه ی زمینه ها می تواند رخ دهد، از همکاری در نظافت شهر تا توسعه فضای سبز، همه موضوعات شهری می تواند با مشارکت شهروندان به سامان برسد.

بالاترین رتبه ی مشارکت شهروندان در مدیریت شهر را سرمایه گذاری شهروندان در طرح های توسعه ای شهر تشکیل می دهد. موضوع سرمایه گذاری شهروندان درطرح های توسعه ای شهر اکنون در شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیا با جدیت دنبال می شود و در شهرهای ایران به تازگی مطرح شده است. علی رغم نو بودن این موضوع در شهرهای ایران، بکارگیری آن در توسعه شهرها، دستاوردهای چشمگیری داشته است.

در سال های اخیر مدیران سیاسی و شهری کشور همواره به موضوع سرمایه گذاری در شهرها و مشارکت شهروندان در اداره بخشی از امور عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهر به دیده تردید می نگریستند. لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم اکنون در کانون توجه مدیران شهری قرار گرفته است و در شهرهای کلان کشور تجربیات ارزشمندی داشته است.

در شهر یاسوج هم با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود باید بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در توسعه شهر از طریق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم شود و از صاحبان سرمایه دعوت شود تا با اطمینان از حمایتهای دولتی و شهری نسبت به سرمایه گذاری در شهر اقدام کنند. این تجربه در جلب مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند به عنوان الگو در شهرهای کوچکتر استان نیز به کار گرفته شود.

 تجربه نشان داده است که مدیران شهری و سرمایه گذاران برای تعامل و مشارکت بیشتر اشتیاق دارند، ضمن آنکه شهروندان نیز بارها خواستار این نوع تعامل شده اند، شهر یاسوج با توجه به واقع شدن در تقاطع چهار استان بزرگ کشور وکریدور زمینی جنوب به شمال کشور و به لحاظ موقعیت سرزمینی (دارابودن بنیان های جغرافیایی مطلوب) قابلیت های اقتصادی زیادی برای سرمایه گذاری دارد، که مدیران شهری می توانند از این پتانسیل حداکثر استفاده را ببرند.

واضح و مبرهن است که ،دولت و شهرداری از توان مالی لازم برای توسعه فعالیت های عمرانی برخوردار نیستند، لذا برای تامین منابع مالی طرح های توسعه ای شهر ،باید به سرمایه گذاری بخش خصوصی اهمیت داد تا با کمک بخش خصوصی هم مشارکت در شهر را بالا برد و هم زمینه توسعه شهر را از لحاظ فیزیکی و سایر بخش های شهری فراهم نمود.

منبع : عصردنا