گالری عکس های « جانمحمد ملک زاده» عکاس معروف هم استانی

سایت مردم استان (ک و ب)؛ مجموعه برخی از عکس های دکتر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و عکاس مشهور حوزه ماکرو و پرندگان