اقتدار وهدایت گله در زمان کوچ با این بزهای نر بزرگ می باشد٬صدای درای٬شاخ های بلند وحرف گوش گیریشان از چوپان گله وصفی است دیدنی وشنیدنی.

سایت مردم استان (ک و ب) حسن غفاری: اقتدار وهدایت گله در زمان کوچ با این بزهای نر بزرگ می باشد٬صدای درای٬شاخ های بلند وحرف گوش گیریشان از چوپان گله وصفی است دیدنی وشنیدنی.