همچنان که تعداد زیادی از نمایندگان ادوار قبل و وزرای قبلی با آنکه بالای سی واندی سال خدمت کرده اند در سازمانها و وزارتخانه ها مشغول کارند.در حالی که همین نمایندگان زمانی که بحث اشتغال به میان می آید چنان به دولت می تازندو خودشان را دل سوخته جوانان جا میزنند هرکسی فکر می کند این افراد برای اشتغال جوانان بیکار خواب خوراک ندارند.

– لهراسب محمدی :اگر حکایت رای نیاوردن طرح عدم بکار گیری درادارات دولتی توسط که با مخالفت تعدادی از روبرو گردید رادنبال کرده باشید، متوجه می شوید بیشتر نمایندگانی که با این طرح مخالفت نمودند خود از بازنشستگان دولتی بودند ونمی خواستند این طرح رای بیاورد تا شاید فردایی اگر نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند ،جایی در وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی داشته باشند.

همچنان که تعداد زیادی از نمایندگان ادوار قبل و وزرای قبلی با آنکه بالای سی واندی سال خدمت کرده اند در سازمانها و وزارتخانه ها مشغول کارند.در حالی که همین نمایندگان زمانی که بحث اشتغال به میان می آید چنان به دولت می تازندو خودشان را دل سوخته جوانان جا میزنند هرکسی فکر می کند این افراد برای اشتغال جوانان بیکار خواب خوراک ندارند.

در صورتی وقتی موقعیت خود را در خطر ببینند چنان مخالفتی می کنند که این چنین طرحها درمجلس رای نیاورد .

طرحی که می توانست افراد زیادی را درسازمانهای دولتی به کار گیرد.

حال اگر به دوران دفاع مقدس برگردیم عزیزانی داشتیم که شبهای عملیات روی مین می رفتند و جان خود را فدای کشور واسلام می نمودند که شاید هزاران امید وآرزوبرای خود داشتند،ولی موقعی که کشورشان به آنها احتیاج داشت ،تمامی آمال وآرزوهای خودرا کنار گذاشته وجان شیرین خود رافدای مملکت کردند.

گفتند ما میرویم تا کشورمان سربلند بماند و ایثار کردند آن هم از نوع جان،که شیرین تر ازهرچیزیست.چرا نمایندگان مابه فکر فرزندان سرزمین خودشان نیستند بلکه  به فکر روزهای بعداز نمایندگی اند وبه حقوق بازنشستگی قانغ نیستند که چنین طرحهایی را رد می نمایند.جای دوری نمی رود اگر جای خودرا به جوانان تحصیل کرده کشورمان دهیم تا آمار بیکاری حتی یک صدم درصد هم پایین بیاید.

انشاءالله روزی فرا برسد که همه مامثل آن عزیزان شهید وجانباز ایثارگران واقعی باشیم.

منبع : عصردنا