باید به سید علی محمد دانشی گفت که اگر طریق الوسطی همان میانه روی و اعتدال است آیا طریقی که تاکنون در ۳۵ سال گذشته طی کرده اید و از قبل آن بهره ها جسته اید و از ذیل به صدر نشستید و آن را «راست روی» نام می نهادید اشتباه بوده است؟!

سایت مردم استان (ک و ب)؛ اولین نشریه «» به مدیرمسئولی مدیر کل اسبق آموزش و پرورش ، دبیر حزب مؤتلفه ، “سرپرست استانی کیهان” منتشر شد.

در سرمقاله این نشریه تحت عنوان ” گفتمان طریق الوسطی ” با استفاده گزینشی از فرامین حضرت علی (ع) در آخرین سطر خطبه ۱۶ و بدون توجه به سطور ماقبل آن خطبه در توجیه گفتمان اعتدالی و خط مشی نشریه طریق الوسطی چنین آمده است :« چپ روی و راست هر دو گمراهی و راه میانه اعتدال همان راه مستقیم است» واکنش ها به این سر مقاله بقدری شدید بود که چالشها و حساسیتهای جایگاه وی به عنوان اتاق فکر استاندار دولت اعتدالی را نیز تحت الشعاع قرار داد بطوریکه اشعار و رباعی های طنز سیاسی به این توجیه گری شروع شد .

چنان شد که از گردش روزگار

“طریق وسط” شد نمای نگار

خدایان افراط و تفریط کار

بچرخند به آنی به سبک تجار

طریق الوسطی که در طول ۳۵ سال گذشته همواره یکی از لیدرهای جریان راست در استان بود و از این عنوان بیشترین امتیازات را گرفته ، از ریاست های خود در تمامی دوره های دبیری حزب مؤتلفه  ، سرپرستی روزنامه ارزشی کیهان ، گزینش استان و مدیرکلی آموزش و پرورش تا آخرین امتیاز وی دریافت مجوز که هرچند قبلاَ هیأت نظارت بر مطبوعات وزارتخانه درخواست آن را رد و مخالفت کرده بود اما پس از کسب کمترین رأی در خانه مطبوعات و دور زدن هیأت مدیره در احراز سمت ریاست هیأت مدیره و دریافت ابلاغ کتبی آن توانست از کانال حزب مؤتلفه کشور و لینک گرفتن با وزیر سابق دولت اصولگرا در آخرین جلسه هیأت نظارت این مجوز را بگیرد ، ولی متاسفانه شاهدیم که خلاف همه آن امتیازات و بهره برداری از دولت انقلابی اکنون در همین نشریه طریق الوسطی را جوری تفسیر به رأی می کند که مفهوم منفعت طلبانه از اعتدال را به ذهن می رساند.

اکنون دبیر مؤتلفه  با همه اعوان و انصارش با نشریات طریق الوسطی ، ، (اجاره ای) ، (اجاره ای) ، امپراطور رسانه ای استان را تشکیل می دهند در حالیکه مجوز همین نشریات را در دولت اصولگرا و تحت عنوان نشریات جناح راست و ( راست سنتی) و با قبول ارزشی بودن مدیران مسئول صادر نمودند ، اما با کمال تعجب در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری اخیر موضع ابهام آمیز داشتند که پس از انتخابات تجلی یافت حال این سوال باقی است که :

اگر طریق الوسطی همان میانه روی و اعتدال است آیا طریقی که تاکنون در ۳۵ سال گذشته طی کرده اید و از قبل آن بهره ها جسته اید و از ذیل به صدر نشستید و آن را «راست روی» نام می نهادید اشتباه بوده است؟!

اینکه شخصی از انتهای پیوستار جناح موسوم به راست یک شبه به نقطه وسط پیوستار خود را آویز نماید نوعی خودکشی سیاسی است و خاص افرادی است که با سیاست به تجارت مشغولند.

دیروز و امروز در یک نقطه با جناح چپ اشتراک نظر داریم و آن این است که رفتار سیاسی این قبیل افراد باعث نارضایتی و بدبینی از و در نتیجه واگذاری انتخابات شد.

سخن آخر این است که حضرت علی (ع) در این خطبه بسیار فصیح که پس از بیعت مردم مدینه بود نکات بسیار مهمی را ایراد فرمود که استفاده گزینشی از یک عبارت بدون توجه به بقیه مطالب خطبه و ارتباط دادن آن با شعار اعتدالی دولت برای تداوم رانت خواری نوعی تفسیر شخصی است که شایسته نیست به خاطر نزدیکی به دولت حاکم قداست خطبه شکسته شود.