پوستر راهپیمایی فردا پنج شنبه که علیه اغتشاش گران حوادث اخیر ساعت ۱۰ در سراسر استان قرار است برگزار گردد، در نوع خود متفاوت و دارای جلوه ی بصری جذابی است. 

یاسوج ۲۴: جلوه های بصری یکی از مباحث جذاب رشته ی گرافیک است که علم به آن می تواند کارا و اثرگذار باشد.

فردا پنج شنبه که علیه اغتشاش گران حوادث اخیر ساعت ۱۰ در سراسر استان قرار است برگزار گردد، در نوع خود متفاوت و دارای جلوه ی بصری جذابی است. 

در این پوستر از نماد محلی استان و یاسوج مرکز استان استفاده شده که تا حال چنین پوستری برای اعتراضات مردمی طراحی نشده بود.

شاید بهتر باشد همیشه برای برنامه های محلی یا حتی کشوری که مردم به طور حقیقی در آن نقش به سزایی ایفا خواهند کرد از نمادهای محلی و ملی و ایرانی-اسلامی استفاده شود چرا که اثرگذاری آن کار به مراتب بیشتر خواهد بود.

پوستر زیر از نماد عشایر و لر بودن و از میدان ۷ تیر که جدیدا از چند کبوتر ساخته شد طراحی شد.