سایت مردم ک و ب – : یکی از مهمترین راهبردهای جریان نفوذ، تضعیف باورهای فرهنگی، ارزشی و اعتقادی است که سالیان سال است دشمنان نظام اسلامی در قالب جنگ نرم به طور جدی به آن ورود پیدا کرده اند و امروزه برخی رسانه های محلی در حوزه مجازی با توهم فراهم بودن شرایط سیاسی کلید آن را زده اند. روحانیت آگاه و بیدار همواره پیشتاز در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی بوده و در سده های مختلف با هزینه های زیاد، ضامن حفظ و بقاء اسلام و ارزش های متعالی آن بوده اند.

 استکبار جهانی در سالیان اخیر با وقوف از نقش بی بدیل روحانیت آن را نشانه رفته است و در راستای پروژه نفوذ و استحاله فرهنگی نظام با شگردهای مختلف سعی دارند که با حرمت شکنی از میزان ضریب نفوذ این قشر بکاهند. استراتژیست های مهم غرب به کرات اعلام کرده اند که با وجود ابزارهای جدید نیاز به جنگ سخت نیست و بهترین راه استحاله نظام و تغییر باورهای اعتقادی، انحراف فکری از طریق رسانه ها و مراکز علمی و دانشگاهی است که می بایست با استفاده از این ظرفیت های درونی نظام انجام گیرد.

 امروزه حمله به روحانیت خوش فکر و باورمند به اسلام ناب محمدی به بهانه مشارکت سیاسی شروع شده است. مشارکت سیاسی و ابراز عقیده بر مبنای قانون اساسی و در راستای مشی نظام است اما متأسفانه برخی سایت های قلم به مزد با شگردهای دون شأن اخلاق رسانه ای با سانسور و انقطاع گزینشی موضوع بحث روحانیت معظم در جلسات فرهنگی و در نتیجه تهیه گزارشات ناقص و جهت دار به تخریب و تضعیف روحانیت معظم روی آورده اند. دامنه این تخریب و تضعیف به جایگاه های نماز جمعه و شورای فرهنگ عمومی کشیده شده است و قلم های مسموم و مزدور به ایفای نقش در راستای پروژه نفوذ پرداخته اند. از آنجایی که ارزش ستیزی و قداست زدایی از پروژه های نفوذ رسانه ای است، شاهدیم که در هفته های گذشته خط تخریبی حمله به روحانیت محلی با تحریف اخبار صورت گرفته و سپس در کامنت گذاری نیز علناً و به بهانه مشارکت سیاسی ترور شخصیت شده اند و مورد توهین قرار گرفته اند، حال آنکه اصل مشارکت سیاسی از راهبردهای کلان نظام است و روحانیت متعهد مکلف به تبیین حقایق و ارزش های ولایی است. می طلبد دستگاه های ناظر به رصد این موضوع همت نموده و نگذارند در رسانه ها، اندیشه های اسلام ستیزانه مستر همفر- جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی را که راهکار امحاء اسلام را تضعیف و اصیل پیشنهاد داده بود، عملی نمایند.

 امروزه ظاهر امر برخی رسانه ها ترجمان اندیشه های مستر همفر است که برای تضعیف باورهای ارزشی و اعتقادی شمشیر را از رو بسته اند.