وطن – حسن غفاری

سایت مردم استان (ک و ب) : عکس وطن از استاد عکاسی استان، حسن غفاری