یاسوج ۲۴: در همایش «؛ چالش ها و رویش ها» که با حضور سمن ها و وکلا و مدیران استانی برگزار شد گفت: چنین همایش هایی بسیار لازم است و باید مبانی را بیشتر مد نظر قرار داد و خیلی ریزتر شد و نظرسنجی کرد تا بتوانیم به معنای حقیقی کلمه را پیاده کرد.

وی ادامه داد: مثلا ما در حوزه ی بومی کردن و محلی کردن حقوق شهروندی دچار چالش هستیم و اینها وقتی بخواهند در عمل پیاده شوند دچار مشکل هستیم چرا که اگر درست بود، چرا هنوز در حقوق شهروندی دچار مشکل هستیم و به حالت نرمال نرسیدیم؟

استان با اشاره به اینکه خیلی از «اما و اگر» های تبصره ها دچار مشکل است اذعان کرد: مثلا ما در قانون اساسی حق راهپیمایی و اعتراض، حق تجمع، حق عدم تجسس و نظیر اینها را داریم کما اینکه می بینیم در کنار اینها همیشه اما و اگر می آید و اینها تعریف و تفسیر نشده و به عنوان چالش های حقوق شهروندی می باشند.

او گفت: برخی رابطه ها مثل رابطه آزادی و امنیت، رابطه آزادی و مسائل عمومی، حقوق فردی و جمعی یا ضمانت های اجرایی در نظر مشکلی ندارند اما در عمل دچار نقص هستند و باید تعریف شوند.

خادمی با توجه به دو نظریه «» و «» که در حال پیاده شدن هستند گفت: حکومت همان تصور اولیه ای است که یک عده ای هستند و با حاکم می شوند و به خاطر مسئولیتشان باید مدیریت بکنند و وقتی قدرت دارد باید تأمین کننده هم باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی نگاه حکمرانی باید پیاده شود و مدیریت به صورتی است که اختیارات بین ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شود و حکومت یکی از بازیگران است. بحث مشارکت بسیار مهم است و مدیریت مدرن به این معناست که صرفا نیست که می تواند حکمرانی کند و باید طوری شود که همگی بتوانند اثر گذار باشند.

خادمی در پایان با اشاره به ۲۲ بند حقوق شهروندی و مهم بودن و دقیق بودن آن گفت: مدل حکمرانی طوری است که عدالت و تساوی حقوق را مطرح می کند و طوری نیست که مثل گذشته عده ای نفع ببرند و عده ای ضرر بکنند کما اینکه طوری است که همه باید ذیل تصمیمام اتخاذ شده صاحب منعت شوند و این از پارادایم های جدیدی است که می تواند جامعه را به سمت مدیریت مدرن و حکمرانی خوب و صحیح به جلو ببرد.