به گزارش یاسوج ۲۴؛ تشکل های دانشجویی دانشگاه یاسوج در نامه ای به رئیس این دانشگاه، از بی برنامه بودن دانشگاه، انفعال معاون دانشجویی – فرهنگی و سرگردانی تشکل ها ابراز نگرانی کردند…

متن به این شرح است:

بسمه تعالی

ریاست محترم دانشگاه یاسوج

جناب آقای دکتر رحیمی

سالم علیکم؛
تشکل های دانشجویی دانشگاه یاسوج ضمن تشکر بابت زحمات حضرت عالی در دانشگاه یاسوج، نکاتی را در حوزه ی فرهنگ و معاونت   فرهنگی_دانشجویی دانشگاه یاسوج الزم به ذکر می دانند و از جنابعالی درخواست پیگیری مجد انه ی این امور را دارند.
تجربه ی سال ها کار در حوزه ی فرهنگی و ارتباط با معاونت فرهنگی دانشگاه، مظلومیت همیشگی فرهنگ و کار فرهنگی را آشکارتر می کند. زمانیکه کم ترین بودجه ها به بخش فرهنگی اختصاص می یابد و سهم تالش ها و پیگیری ها در حوزه ی فرهنگ، کارهای چریکی  و برخوردهای سلیقه ای می گردد و علی رغم اهمیت فوق العاده ی آن، مسئله ی فرهنگ، مسئله ی دست چندم دانشگاه تلقی می شود.
ریاست محترم دانشگاه، متاسفانه مسئله ی رایج در کشور است که برای کار در حوزه ی فرهنگ، غالبا افراد غیرمتخصص به کار گرفته می شوند و دلسوزان این امر یا کنار گذاشته شده و یا به حاشیه ی امور رانده می شوند. آنچه که عموما در دانشگاه یاسوج شاهد آن هستیم  اهمیت ندادن به جلسات شورای فرهنگی، عقب افتادن این جلسات و منفعل عمل کردن مسئول معاونت فرهنگی- دانشجویی است که موجبات انفعال تشکل های دانشجویی را فراهم می آورد. بالتکلیفی تشکل های دانشگاه یاسوج با ورود به ماه دوم سال تحصیلی و مواجه بودن با انبوهی از برنامه های تصویب نشده و در انتظار تشکیل جلسات شورای فرهنگی مسئله ایست که با توجه به سابقه ی قبلی، نمی توان آغاز آن را در سال تحصیلی جدید تاب آورد.
در وضعیتی که شاهد آن بودیم که با تشکل های دانشجویی بابت کوچکترین تخطی ای از قانون های نوشته و نانوشته برخورد صورت می گیرد؛ معاونت فرهنگی_دانشجویی دانشگاه تاکنون بابت تخطی خود از قوانین پاسخگو نبوده است. از جمله عدم برگزاری جلسات شورای  فرهنگی به صورت حداقل یک بار در ماه ، عدم اعتنا به بر گزاری شورای نظارت و امثالهم.
تلفیق ناصواب و نامیمون دو معاونت پرمشغله و سنگین فرهنگی و دانشجویی، ضربه ای جبران ناپذیر به امر فرهنگی دانشگاه بوده و هست. همانطور که شاهد هستیم در تلفیق این دو امر، این امور دانشجویی ست که مسئله ی در اولویت دانشگاه تلقی می گردد. از طرفی برخوردها نشان می دهد که فرهنگ برای مسئول فعلی معاونت فرهنگی- دانشجویی و حتی مسئولین رده های باالتر این دانشگاه، امری  خارج از اهمیت و بی نیاز به وقت گذاشتن های جدی است.
از طرف دیگر بستن دست و پای جنبش دانشجویی در حوزه ی فعالیت هایشان با برخوردهای سلیقه ای در تصویب یا عدم تصویب برنامه ها، تعیین حوزه های نانوشته برای فعالیت های تشکل ها )لغو برنامه های هنری به بهانه ی کانون هنر معاونت فرهنگی، لغو برنامه های آموزش نرم افزار وامثالهم به بهانه ی عدم ارتباط این برنامه ها به تشکل ها، عدم تخصیص بودجه به برنامه های در حوزه ی شهدا و امثالهم به بهانه ی کانون شاهد و ایثارگر دانشگاه، و در نهایت اظهارات عجیب و جالب توجه مسئول معاونت فرهنگی وزیر علوم مبنی براینکه تشکل های دانشجویی نباید در حوزه ی فرهنگی کار کنند!( گمانه زنی های دیگری را در ذهن تقویت می کند که در صورت قوت  گرفتن این گمانه زنی ها، یقینا پیگیری از مراجع باالتر و ذی صالح به طور جدی آغاز خواهد شد.
ریاست محترم دانشگاه یاسوج همانطور که واقف هستید علمی که امروزه در دانشگاه ها تدریس می گردد می تواند جهانی را نجات داده و  یا همچون بمب اتم بر سر جهانیان آوار گردد و آنچه که در این میان نقش انتخاب گر را خواهد داشت، قلب و ذهن اندیشمند است یعنی  عرصه ی فرهنگ. حال آنکه دانشجویان، امروز در تشکل های دانشجویی بدون هیچ چشم داشتی تنها خواهان تالش و پیشرفت عرصه ی فرهنگ هستند؛ اما به طرق مختلف، راه های فعالیت ایشان به بن بست های معاونت فرهنگی_دانشجویی می خورد.

امید است که در این عرصه شاهد پیگیری های مصر انه و صمیمانه ی شما باشیم.
باسپاس و تشکر.

تشکل های دانشجویی دانشگاه یاسوج:

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

شهید میثمی