مهر مادری ( عشایر قشقایی) – حسن غفاری

سایت مردم استان ( ک وب)؛ ، استاد عکاسی و عکاس هم استانی