در گفتمان سازش غرب از ما خواست تا فعالیت های علمی و تحقیقاتیمان را به حالت تعلیق در بیاوریم

محسن جبار نژاد01سایت مردم استان ( ک و ب) محسن جبار نژاد؛ به نظر میرسد آنچه که در ورای شعارها و صحبت هاو… در انتخابات یازدهم مطرح است رقابت چند کاندیدا و یاحتی رقابت چندین تفکر نیست بلکه یک مصاف ایدئولوژیک و تقابل دو گفتمان است.در یک سوی این تقابل کسانی اند که را در سایه سازش جستجو میکنند.کما اینکه یکی از نمایندگان این تفکر چند روز پیش به صراحت میگوید آمریکا ارباب است و باید با او بست.در سوی دیگر این تقابل نیز کسانی اند که را از مسیر مقاومت جستجو میکنند.البته در مقام ورود با مباحث ایدئولوژیک نیستیم و فقط   قصد داریم تا مسئله را از منظر تجربه های تاریخی به بحث بگذاریم:                  

                         الف )تجربه ی جنگ تحمیلی:استراتژی ما در طول دوران جنگ بدون شک بر اساس مقاومت و ایستادگی بوده است.این ایستادگی از دو جهت حائز اهمیت است:اولا جنگ ۸ساله در طول تاریخ ایران نخستین جنگی است که با حمله بیگانگان یک وجب از خاک کشور در نهایت نصیب دشمن نمیشود در حالی که در برهه های مختلف تاریخی با هر بار حمله ی بیگانگان بخشی از کشور جدا و به دست دشمن می افتد.مقاومت رزمندگان در دوران ۸ساله جنگ چنان ظرفیت و عظمتی را ایجاد کرد که هنوز که ۲۰سال از پایان آن میگذرد هیچ کس در دنیا حتی فکر حمله به ایران را در سر نمیتواند بپروراند.غرض آن که اقتداروثبات بسیار بالای امنیتی و سیاسی کنونی ایران مرهون تفکر مقاومت بوده است     

    ب)پرونده ی هسته ای:تجربه ی تاریخی نشان میدهد که در دولت سازش محور اصلاحات،عقب نشینی های هسته ای نه تنها باعث متوقف شدن فعالیت های هسته ای و پلمپ شدن نیروگاه نظنز شد،بلکه حتی غرب از ما خواست تا فعالیت های علمی و تحقیقاتیمان را به حالت تعلیق در بیاوریم.در حالی که وقتی گفتمان مقاومت با محوریت دکتر جلیلی عهده دار پیگیری این مساله میشود،بدون کوچکترین عقب نشینی واز مسیر ایستادگی،فعالیت های هسته ای دوباره از سر گرفته میشود و قله های علم هسته ای با مجاهدت جوانانی چون شهید احمدی روشن یکی پس از دیگری فتح میشود.با تداوم خط مقاومت اکنون چندین هزار سانتریفیوژ در کشور در حال فعالیت است و سوخت ۲۰درصد باتکیه بر درون زایی استعداد های بومی تولید میشودو در نهایت در نهایت در مذاکرات آلماتی ۲،تحریم ها در حوزه فلزات گرانبها و پتروشیمی لغو میشود و این بار غرب است که در مقابل خواسته های به حق جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشود.در حالی که ماحصل گفتمان سازش به محوریت حسن روحانی میشود راضی شدن به ۳عدد سانتریفیوژ و تعطیلی نیروگاههای هسته ای و حتی تعلیق فعالیت های تحقیقاتی.در مقاله بعد انشاا.. در باره سایر تجربه های تاریخی و نوع رویکردهای این دو گفتمان و ماحصل آن ها صحبت خواهیم کرد.