مخالفتها و موافقتها از اداره کل تا کارمندان شهرستانها و حتی نمایندگان مردم به این انتصاب هیجان خاصی بخشیده بود. اما متاسفانه در میان این هیاهو ها بوی جناح بازی و طایفه گری بیشتر به مشام می رسید شاید به جرات می توان گفت همه مخالفان و موافقان دکتر گوهرگانی به قاطعیت در تصمیم گیری و سواد بالا در زمینه کشاورزی بعد از سالها ایمان داشتند و همین موارد باعث مخالفت بعضی اشخاص به این انتصاب شده بود.

* :   ، سرزمینی ناهموار ، کوهستانی و به نسبت مرتفع است. کاسته شدن ارتفاع کوه ها و مقدار بارندگی و رطوبت هوا در امتداد رشته‌ کوه‌های‌ اصلی‌ زاگرس‌ از شمال‌ شرقی‌ به‌ جنوب‌ غربی‌ در استان‌ کهگیلویه‌ و بویراحمد، باعث پیدایش اقلیم دوگانه در منطقه می شود و منطقه را به دو ناحیه گرمسیری در جنوب و غرب و ناحیه سردسیری در شمال و شرق تقسیم می کند. این عاملی است که ‌ را مهم ترین فعالیت اقتصادی ساکنان ‎این استان تبدیل کرده است.

بدون اغراق این روزها گوش ها منتظر شنیدن مهمترین انتصاب ادارات استان یعنی اداره جهاد کشاورزی بود . پس از ماه ها گپ های در گوشی اتاق های ادارات این سازمان در شهرستان ها گمانه زنی در مورد ریاست جدید این سازمان، بالاخره در ۲۶ دی ماه دکتر گوهرگانی که سابقه ریاست چند ساله جهاد شهرستان  گچساران را در دوره اصلاحات به عهده داشت، سپرده شد.

مخالفتها و موافقتها از اداره کل تا کارمندان شهرستانها و حتی نمایندگان مردم به این انتصاب هیجان خاصی بخشیده بود. اما متاسفانه در میان این هیاهو ها بوی جناح بازی و طایفه گری بیشتر به مشام می رسید شاید به جرات می-توان گفت همه مخالفان و موافقان دکتر گوهرگانی به قاطعیت در تصمیم گیری و سواد بالا در زمینه کشاورزی بعد از سالها ایمان داشتند و همین موارد باعث مخالفت بعضی اشخاص به این انتصاب شده بود.

شاید اگر سابقه تحصیلی و کاری دکتر گوهرگانی را در کنار همدیگر بگذاریم به شایسته سالاری این انتصاب پی خواهیم برد. اما بیاییم کم کم طایفه گری و روابط را کنار گذاشته و از استعدادها و پتانسیل فرزندان همین استان بهره ببریم تا مسیر سبز کشاورزی استان مان را خودمان هموار کنیم.

*ناظر شبکه مراقبت گیاهپزشکی استان کهگیلویه و بوایراحمد

منبع : عصردنا