سایت مردم استان ()؛ گزارش تصویری از مراسم نمادین در امام زاده (ع) روستای شهر

 

عکس ها از :