سیدسعید هاشمی مدیر عامل کارخانه بهنوش گچساران به پویش سه کلمه جمهوری، اسلامی، ایران پیوست

سیدسعید هاشمی مدیر عامل کارخانه بهنوش گچساران به پویش سه کلمه جمهوری، اسلامی، ایران پیوست