مدرسه ۱۵خرداد در روستای پاکل در کهگیلویه و بویراحمد از امکانات اولیه مانند برق، آب، سیستم گرمایشی و فضای مناسب آموزشی محروم است.

سایت مرم استان (ک و ب)؛ مدرسه ۱۵خرداد در در از امکانات اولیه مانند برق، آب، سیستم گرمایشی و فضای مناسب آموزشی محروم است.

این مدرسه در روستای پاکل از توابع بخش مرکزی واقع شده است.

عکس: حسین خدمتی –