مردم چرام با قرآن کریم در اولین شب ماه نزول آیات الهی و همچنین در مسجد جامع این شهر انس گرفتند.

یاسوج ۲۴: 

مردم با قرآن کریم در اولین شب ماه نزول آیات الهی و همچنین در مسجد جامع این شهر انس گرفتند.

این با حضور فاری کشوری برگزار شد.