معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان خبر داد: کارگروههای استانی و شهرستانی کاهش تصدی های دولت در استان فعال می شوند.


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان خبر داد: کارگروههای استانی و شهرستانی کاهش تصدی های دولت در استان فعال می شوند.

مجید محنایی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهمیت کاهش وظایف تصدی گری دولت و تقویت امور حاکمیتی و در اجرای بند «ن» آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارگروههای تخصصی استانی و شهرستانی کاهش تصدیهای دولت ، در استان فعال می شوند.

وی اظهار داشت: تعیین و احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری ، تعیین روشهای واگذاری تصدیها، ارایه سیاستها ، خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرایند و نحوه واگذاری تصدیها از جمله وظایف این کارگروه هستنند.

محنایی با بیان اینکه این کارگروه به ریاست استاندار در استان تشکیل می شود ، ادامه داد: معاونین استاندار، مدیرکل دفاتر منابع انسانی و تحول اداری  ، برنامه ریزی و بودجه، هماهنگی امور اقتصادی، امور اداری و مالی ، دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی استان به تناسب موضوع ، از دیگر اعضای این کارگروه هستند.

وی خاطر نشان کرد: این کارگروه در شهرستانها با مسؤولیت فرمانداران و عضویت اعضای متناظر شهرستانی برگزار می شود.

محمدیان-۴۲


منبع : سایت