یاسوج ۲۴به دلیل عدم رعایت نصب علایم و کنترل ترافیک در مسیر حفاری جاده ها و عدم نصب علایم هشداردهنده بطور مناسب بطوری که راننده پیام را واضح دریافت نماید، موجب بسیاری از تصادفات می شود.

عدم صفحه نشان دهنده مسیر مسدود، باعث شده تا نقص تابلو هشداردهنده استاندارد در جاده ها یکی از عوامل دخیل در بروز حوادث رانندگی باشد و همچنان و هزینه های مادی و معنوی را بدنبال داشته باشد.

در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد شب گذشته به دلیل حفاری کنار گذر گچساران و عدم نصب علایم هشداردهنده، باز هم ای رخ داد و تک سر نشین خودروی ماکسیما زخمی و به بیمارستان منتقل شد./ صبح زاگرس