عضو شورای چهارم شهر یاسوج با اشاره به حاشیه سازی های برخی اعضا بیان داشت: منتخبین مردم، شورای شهر را به حاشیه نکشند.

علی اکبری تبارسایت مردم استان (ک و ب)؛ علی اکبر تبار  با اشاره به برخی حواشی اخیر در اطراف ، بیان داشت: اصلی ترین کار شورا حفظ آراء مردم و رسیدگی به مشکلات آنان است که باید  با درنظر گرفتن  حقوق و خواسته مردم از مسائل سیاسی که چهره شورا را خدشه دار می کند دوری جست.

وی افزود: اعضای شورا نباید به طرف جناح ها و طیف های سیاسی رفته و شورا را وارد حاشیه کنند و از وظیفه اصلی خود دور  سازند.

عضو شورای چهارم شهر یاسوج مهم ترین وظیفه شورا را نظارت بر دستگاه های اجرایی و انتخاب شهردار ایده آل برای شهر عنوان کرد و گفت: ما با خلوص نیت می گوییم بدنه شهر یاسوج نیاز به یک شهردار قوی، معتدل و دارای سابقه اجرایی دارد و نباید با این گونه افکار سیاسی باعث تفرقه و دو دستگی بین یاسوج شد.

وی بهترین رویکرد شورا را مشورت گرفتن از مرد برای پیشبرد اهداف و رشد و توسعه شهر عنوان کرد و گفت: شفاف سازی اصلی ترین رویکرد شورای جدید است که به منزله تخریب تلقی نشود.