معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: ایده بنیادین و اساسی فعالیت اتاق فکر استان ها شناسایی و رفع مسائلی است که کشور با آنها مواجه است و در هر استان نیز به طور خاص وجود دارد.

به گزارش سایت مردم ک و ب، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز نیز در این نشست گفت: اتاق فکر استان ها تصویر روشن تری از مسائل هر استان در سفرهای رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت ارائه می‌دهد.

افزود: اتاق فکر استان ها پروژه مشترک مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی بیان کرد: هدف اصلی اتاق فکر استان ها آن است که مسائل، مشکلات و چالش های هر استان از منظر راهبردی و با حضور و ایفای نقش گروه ها و قشرهای مختلف جامعه بررسی و مرور شود.

پاک سرشت اظهار کرد: ایده بنیادین و اساسی فعالیت اتاق فکر استان ها شناسایی و رفع مسائلی است که کشور با آنها مواجه است و در هر استان نیز به طور خاص وجود دارد.

وی عنوان کرد: رفع این مسائل مستلزم آن است که گروه ها و قشرهای مختلف جامعه با یکدیگر در مورد دلایل شکل گیری، تداوم و پایداری و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها چاره اندیشی کنند.

پاک سرشت ابراز داشت: اتاق فکر استان ها به دنبال آن است که از منظری دیگر دریچه ای برای نگرش به مسائل و چالش های هر استان باز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری افزود: در این زمینه گروه ها و قشرهای مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، مدیران اجرایی و نخبگان علمی ایفای نقش خواهند کرد.

پاک سرشت گفت: مزیت اتاق فکر استان ها به ویژه در مناطقی از کشور که با مشکلات و چالش های توسعه ای مواجه هستند متعدد است.

وی بیان کرد: تجربه فعالیت اتاق فکر استان ها در دو سال اخیر نشان داده که قابلیت های جدی در مناطق مختلف کشور برای فعال شدن و استفاده در مسیر رفع مشکلات وجود دارد و دانشگاه ها نیز جایگاه مناسبی در زمینه اجرای این ماموریت بر عهده دارند.

پاک سرشت اظهار کرد: بخشی از ماموریت اتاق فکر استان ها در زمینه سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت تعریف شده است.

وی عنوان کرد: گزارش تهیه شده در اتاق فکر استان ها با نام ‘مساله شناسی راهبردی برای توسعه هر استان’ مطرح و ارائه می شود.

پاک سرشت ابراز داشت: در اتاق فکر استان ها گروه ها و قشرهای مختلف ذینفع در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، صنعت و سرمایه گذاری و کشاورزی، آب و محیط زیست با یکدیگر در زمینه اولویت بندی مسائل هر استان، راهکارهای رفع آنها و چشم اندازهای پیش رو در آینده بحث، تبادل نظر و گفتگو می کنند.

وی افزود: جمع بندی مباحث مطرح شده در نشست های اتاق فکر هر استان در قالب گزارش در اختیار هیات اجرایی سفر رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت و مسئولان مرتبط با سفر قرار می گیرد.

پاک سرشت گفت: انتظار می رود که اتاق فکر استان ها آغازی برای احساس مشارکت هر چه بیشتر نخبگان علمی و دیگر گروه ها و قشرهای جامعه در اداره امور هر استان و شکل گیری گفتگو، تبادل نظر و تعامل مثبت با دولت در راستای برون رفت از مسائل و مشکلات باشد.