به گزارش سایت مردم ک و ب، طی حکمی از سوی مسئول اداره بازرسی این شهرداری منصوب شد.

  با حکم به عنوان مسئول اداره بازرسی این شهرداری منصوب شد.

درویش پیش از مسئول واحد حقوقی بود که با این حکم جایگزین عاملی شد.

در حکم دیگری با حکم شهردار یاسوج به عنوان سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری یاسوج منصوب شد.

صادق عاملی با حکمی از سوی محمدعلی جاوید شهردار یاسوج به عنوان سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری یاسوج منصوب شد.

صادق عاملی تا پیش از مسئول اداره یاسوج بود.